Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i zakupu licencji elektronicznych (ESD) w sklepie internetowym bitdefender.sklep.pl, dostępnym na stronie internetowej https://bitdefender.sklep.pl
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez PixelVision Paweł Paluch, z siedzibą pod adresem 41-800 Zabrze, ul. Sądowa 7b/6, NIP: 648 225 58 58, REGON: 278228561.
 3. Składając zamówienie w sklepie internetowym, Kupujący akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§2 Definicje

 1. Sklep internetowy – strona internetowa https://bitdefender.sklep.pl, na której Kupujący może składać zamówienia na licencje ESD.
 2. Licencja ESD – elektroniczna licencja na oprogramowanie lub produkt cyfrowy, którą Kupujący może nabyć w sklepie internetowym.
 3. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupu licencji ESD w sklepie internetowym.

§3 Zamówienia i umowy

 1. Składanie zamówienia w sklepie internetowym wymaga założenia konta Kupującego lub zalogowania się na istniejące konto.
 2. Zamówienie stanowi ofertę Kupującego dotyczącą zakupu licencji ESD.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia na podany przez niego adres e-mail.
 4. Umowa sprzedaży licencji ESD zostaje zawarta w momencie akceptacji zamówienia przez Sklep internetowy. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie wysłane na adres e-mail Kupującego.

§4 Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia, jednak zmiana ta nie wpływa na ceny zamówień złożonych przed datą wejścia w życie nowej ceny.
 3. Sklep internetowy udostępnia następujące metody płatności: przelew bankowy,  płatności elektroniczne HOTPAY.
  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO Bank Polski SA: 84 1020 2401 0000 0002 0656 3912.
 4. Kupujący zobowiązany jest uiścić pełną cenę licencji ESD oraz koszty dostawy, jeśli takie występują, zgodnie z wybraną metodą płatności.

§5 Dostawa

 1. Licencje ESD są dostarczane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Czas dostawy licencji ESD może się różnić w zależności od produktu i dostępności, jednak Sklep internetowy zobowiązuje się do realizacji zamówienia w jak najszybszym terminie.
 3. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe podanie swojego adresu e-mail, który umożliwi dostarczenie licencji ESD.

§6 Gwarancja

 1. Bitdefender.sklep.pl nie udziela gwarancji na oferowane produkty ponieważ nie jest ich producentem.
 2. Produkty oferowane w sklepie Bitdefender.sklep.pl posiadają gwarancję producenta określoną w umowie licencyjnej produktu.

§7 Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem, licencje ESD (produkty cyfrowe) nie podlegają zwrotowi po dostarczeniu przez Sklep internetowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. W przypadku wystąpienia wady produktu, Kupujący powinien zgłosić reklamację zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.
 3. Sklep internetowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i poinformuje Kupującego o podjętych działaniach.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz polskim prawem o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących jest PixelVision Paweł Paluch, z siedzibą pod adresem ul. Sądowa 7b/6, 41-800 Zabrze.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9 Sposób rozwiązywania sporów

 1. W przypadku powstania sporu między Sklepem internetowym a Kupującym, strony powinny dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji i porozumienia.
 2. W przypadku braku porozumienia, strony mogą skorzystać z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja lub arbitraż, w celu osiągnięcia kompromisu.
 3. Kupujący, który jest konsumentem zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa, ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej na stronie internetowej Komisji Europejskiej, w celu rozwiązania sporu za pośrednictwem mediatora lub instytucji arbitrażowej.
 4. Bez względu na powyższe postanowienia, strony zachowują prawo do skorzystania z tradycyjnych środków prawnych dostępnych na podstawie polskiego prawa.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, o czym Kupujący będzie poinformowany poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie sklepu internetowego.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie nie wpływają na prawa nabytych Kupujących, a umowy zawarte przed zmianą regulaminu podlegają dotychczasowym postanowieniom.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.