Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego bitdefender.sklep.pl, prowadzonego przez PixelVision Paweł Paluch, z siedzibą pod adresem ul. Sądowa 7b/6, 41-800 Zabrze, NIP: 648 225 58 58, REGON: 278228561.

§1 Administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów jest PixelVision Paweł Paluch, z siedzibą pod adresem ul. Sądowa 7b/6, 41-800 Zabrze.

§2 Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu umożliwienia składania zamówień i realizacji transakcji zakupowych.

 2. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, takich jak przesyłanie informacji handlowych, promocji i ofert specjalnych, wyłącznie po wyrażeniu na to zgody przez Klienta.

 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji i obsługi klienta.

§3 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest umowa sprzedaży lub zgoda Klienta na przetwarzanie danych w przypadku działań marketingowych.

 2. Przetwarzanie danych osobowych może również być niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.

§4 Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 1. W ramach składania zamówienia i korzystania ze sklepu internetowego, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dane płatnicze.

 2. Administrator danych nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych, takich jak dane dotyczące rasowej lub etnicznej, przekonania polityczne, przekonania religijne, dane dotyczące zdrowia lub orientacji seksualnej.

§5 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym do wykonania umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji oraz spełnienia obowiązków prawnych.

 2. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.

§6 Prawa Klienta

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.

 2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym ujawnieniem.

 2. W przypadku wykrycia naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator danych niezwłocznie powiadomi Klienta oraz właściwe organy nadzorcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8 Kontakt

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw Klienta, prosimy o kontakt z Administratorem danych:

PixelVision Paweł Paluch
ul. Sądowa 7b/6, 41-800 Zabrze
tel. 501 458 118
e-mail: info@pixelvision.pl